Algemeen

Wij handelen niet alleen conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG = GDPR) van mei 2018, maar onderschrijven wij ook de Belgische kaderwet van juli 2018 rondom de verwerking van persoonsgegevens.

Je kan als Gebruiker (“Gebruiker”, “jij”) van onze applicaties (websites, platform en mobiele apps, hierna genoemd “Applicatie”) je verzekeringen online beheren, berekenen, vergelijken door een persoonlijke account aan te maken (“Account) en je kan nuttige informatie terugvinden.

Je bent je er misschien niet altijd van bewust, maar gebruik van onze Applicatie impliceert het delen van Persoonsgegevens. Volgens de wettelijke definitie zijn Persoonsgegevens elke informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”). Het is voldoende om als Persoonsgegevens beschouwd te worden indien de gegevens ons toelaten een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens en een natuurlijk persoon.

Wij vinden de bescherming van jouw privacy heel belangrijk en willen hieromtrent duidelijkheid scheppen. Verzekeringen NV zal jouw Persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die vermeld zijn in dit Privacybeleid en wij zullen jouw Persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken aan een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon, of entiteit dan Verzekeringen NV (“Derde Partij”), tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen Verzekeringen NV en de Gebruiker. Verzekeringen NV zal de Persoonsgegevens van de Gebruiker enkel verwerken, bewaren en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet.

Wij veronderstellen dat elke Gebruiker dit Privacybeleid gelezen heeft alvorens gebruik te maken van Verzekeringen NV en haar Applicaties, alsook zich akkoord verklaart met de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens door Verzekeringen NV, in overeenstemming met dit Privacybeleid.

1. Openheid

In de volgende paragrafen leggen we je duidelijk uit welke informatie over je wordt opgeslagen, waarvoor ze gebruikt wordt en hoe je deze zelf kan onderhouden. Dat laatste is zeer belangrijk: wij willen dat jij beslist wat er gebeurt met de informatie die je ons ter beschikking stelt. Jij, als bezoeker en/of als gebruiker hebt het laatste woord.

2. Welke informatie verzamelen we?

2.1. Anonieme gegevens

Wanneer je onze website bezoekt, zonder je kenbaar te maken in de registreer- of berekensecties, ben je en blijf je anoniem. Wij verzamelen dan informatie mbt de browser die je gebruikt en gegevens over het gebruik van onze site zonder dit te associëren aan enige persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt puur voor interne statistische doeleinden gebruikt. Ze stelt ons in staat om het gebruik, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diensten op onze site te evalueren en te optimaliseren.

Dit omvat in hoofdzaak informatie omtrent webgedrag, zoals informatie omtrent de manier waarop Gebruikers de Applicaties gebruiken, (bv. Browser type, domeinen, pagina vertoningen, bezoektijden) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie.

2.2. Persoonlijke gegevens

Wanneer je gebruik wil maken van onze persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld de aanvraag van een verzekeringsvoorstel, hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die je invoert in de door ons ter beschikking gestelde schermen, worden dan bijgehouden, zodat je ze later makkelijk opnieuw kan gebruiken. Met deze gegevens kunnen de verzekeringsmaatschappijen, je een gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel maken. De verzekeringsmaatschappijen waarmee Verzekeringen NV samenwerkt zullen dus onvermijdelijk je gegevens ontvangen.

Dit omvat in hoofdzaak:

 • Contactinformatie (bv. naam, locatie, adres, e-mailadres, IP-adres, telnr)
 • Profielinformatie zoals verleend door jou (bv. Geboortedatum, geslacht, sociaal netwerkprofiel, job, huisdieren, demografie etc.)
 • Informatie nodig door de verzekeraars om een premie te kunnen berekenen, zoals door jou ingevoerd in onze Applicaties (bv. Samenstelling gezin, voertuigkenmerken, beroep, etc…)
 • Informatie in helpdesk support verzoeken

2.3. Cookies

Wanneer je onze Applicaties gebruikt verzamelen we via geautomatiseerde systemen zoals cookies (kleine tekstbestanden bewaard in je browser) en gelijkaardige technologieën, inclusief mobiele app identificatoren, en dit alles om de gebruikerservaring te verbeteren, de veiligheid te verhogen, gebruik en doeltreffendheid te meten, problemen te identificeren en vervolgens op te lossen, te personaliseren en voor marketingdoeleinden. Wij mogen cookies en andere geautomatiseerde systemen ook gebruiken voor andere doeleinden zoals het beheer van de Applicatie en andere aspecten van de commercialisering van onze onderneming.

De informatie die wij op deze manier verzamelen bevat geen persoonlijke informatie en bestaat onder andere uit browser eigenschappen, toesteleigenschappen, versie van het besturingssysteem, verwijzers, informatie over acties ondernomen op onze Applicaties (zoals gebruik, activiteitlogs en click-throughs), en data en tijdstippen van het bezoeken van de Applicatie. Loggegevens waardoor een koppeling tussen cookies en Persoonsgegevens zou kunnen worden gemaakt, worden op regelmatige basis verwijderd (zie hieronder).

Je kan het gebruik van cookies controleren via je browserinstellingen en andere tools. Je kan je browser zo instellen dat het (het gebruik van) cookies of gelijkaardige technologieën uitschakelt, reset of blokkeert. Echter kan het zijn dat zonder gebruik van cookies, onze Applicaties niet naar behoren werken, of dat niet alle features van de Applicaties beschikbaar zijn.

Derde Partijen mogen ook cookies gebruiken om informatie te verzamelen over de activiteiten van de Gebruiker om de functionering van de Applicatie te begrijpen en voortdurend te verbeteren. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies door Derde Partijen, verwijzen wij je door naar de website van de relevante Derde Partij, aangezien zij cookies zullen gebruiken in overeenstemming met hun eigen cookiebeleid, dat kan afwijken van ons eigen beleid.

Een “cookie” kan bijvoorbeeld je taalcode bijhouden, zodat je bij een volgend bezoek geen taalkeuze meer moet invoeren, en je dus sneller terechtkomt bij de informatie in je moedertaal.

Door verder gebruik te maken van onze Applicaties aanvaard je het gebruik van cookies in jouw browser in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2.4. Gebruikersregistratie

Om te kunnen participeren op het Platform vereist Verzekeringen NV dat Gebruikers een Account aanmaken. Elke Gebruiker is en blijft in controle van alle informatie, gegevens, data, berichten en afbeeldingen die hij/zij uploadt via de Applicatie of zijn/haar Account, inclusief Persoonsgegevens (“Data”) in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Je kan je registreren op de Applicatie door je aan te melden via jouw e-mail, of via één van jouw sociaal netwerkprofielen, zoals Facebook of Google. Wij zullen jouw Persoonsgegevens van je sociaal netwerkprofiel enkel en alleen verzamelen voor de creatie van jouw Account en het verlenen van informatie op het Account, zowel als voor het up-to-date houden van jouw Persoonsgegevens door regelmatige synchronisatie.

3. Gebruik van de informatie

Verzekeringen NV verzamelt, gebruikt, onderhoudt en mag Persoonsgegevens zoals verleend door de Gebruiker of verzameld door Verzekeringen NV en haar filialen, moederbedrijven, dochterondernemingen, franchisepartners of andere gerelateerde bedrijven delen voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de goede werking van de Accounts en/of de goede (technische) werking van de Applicaties te waarborgen. Verzekeringen NV mag Persoonsgegevens verleend door de Gebruiker of verzameld door Verzekeringen NV delen voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de Diensten te verlenen.

In het algemeen verzamelt Verzekeringen NV jouw Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Gebruiker van de Applicatie een veilige, optimale en gepersonaliseerde ervaring te bieden. De hoeveelheid Persoonsgegevens die verzameld worden zal afhankelijk zijn van de mate waarin de Gebruiker gebruik maakt van de Applicatie of van bepaalde Diensten.

De doeleinden voor gegevensverzameling en verwerking bestaan onder andere uit (collectief het “Doel”):

 • jouw Account aan te maken en te beheren opdat jij gebruik kan maken van de Applicatie;
 • je toegang te verlenen tot en te laten deelnemen op de Applicatie, het Platform en het Account, en gebruik te maken van de Diensten;
 • informatie te verlenen van Verzekeringen NV, zoals tips, beheer en waarschuwingen, maar ook persoonlijke berichten;
 • een diagnose te stellen van de technische problemen en technische ondersteuning te bieden en verzoeken te behandelen betreffende de Applicatie;
 • gebruikers te contacteren voor het bekomen van informatie over het gebruik;
 • het uitvoeren van data analyses (uitsluitend na anonimisatie van Persoonsgegevens);
 • het beheer, de evaluatie en verbetering van de Applicaties (inclusief het ontwikkelen van bijkomende producten en/of diensten, het verbeteren en uitbreiden van de bestaande Applicaties, analyse van onze Applicaties, kwaliteitscontrole en het uitvoeren van interne bedrijfsfuncties, zoals boekhouding en audits);
 • bescherming tegen, het identificeren van, en het voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten, claims of andere aansprakelijkheden;
 • het overeenstemmen met en handhaven van toepasselijke wettelijke verplichtingen, onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid.

Verder accepteer je dat Verzekeringen NV vrije toegang heeft tot jouw Persoonsgegevens, en jouw Persoonsgegevens vrij mag bewaren en bekendmaken in de volgende gevallen:

 • om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
 • om de Verzekeringen NV Algemene Voorwaarden en Privacybeleid te handhaven;
 • voor het onderzoek naar verdachte of werkelijk frauduleuze of illegale activiteiten;
 • om de veiligheid en/of rechten van de Gebruiker of Verzekeringen NV te beschermen.
 • indien een wetshandhavingsautoriteit of een andere overheidsinstantie dit officieel verzoekt;

Je gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om je op de hoogte te brengen van nieuwe activiteiten van Verzekeringen NV, belangrijke wijzigingen, enz. Ook hier geldt dit enkel en alleen wanneer je hiervoor uitdrukkelijk je goedkeuring hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van ons gerechtvaardigd belang, worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen hun klanten diensten op het gebied van datakwaliteit te verlenen. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun eigen databases aan te vullen, hun gegevens of de door hun klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, correctie, aanvulling, bijwerking (met name door het verstrekken van een nieuw adres bijvoorbeeld na een verhuis) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enige doeleinden:

 • Voldoen aan (of hun klanten helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, en/of;
 • Hun klanten bijstaan bij het uitvoeren van identiteitscontroles van personen met het oog op de bestrijding van witwassen van geld, de nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/activa en hereniging van activa en/of het uitvoeren van vóór indiensttreding screening.

Een van de datakwaliteit specialisten met wie wij werken is Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65. Haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.tech informeert u verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt, uw AVG-rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wij kunnen eveneens op grond van gerechtvaardigd belang algemene statistische gegevens verspreiden aan derden, zoals verzekeringsmaatschappijen en makelaars waarmee Verzekeringen NV samenwerkt, gebaseerd op de informatie over onze bezoekers, hun gedrag, berekende premies, interesses, enz. Deze statistieken zullen echter nooit persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten.

Ingeval van volledige of gedeeltelijke fusie met, of gehele of gedeeltelijke overname van Verzekeringen NV, kan Verzekeringen NV jouw Persoonsgegevens overdragen aan een Derde Partij. In dat geval zal Verzekeringen NV de Derde Partij verplichten om jouw Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacybeleid.

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook delen met Derde Partij cloud providers en dienstverleners die ons helpen in het verlenen, begrijpen en verbeteren van de Applicatie. Deze Derde Partij dienstverleners mogen in geen geval gebruik maken van jullie Persoonsgegevens, of deze Persoonsgegevens bekendmaken, tenzij strikt noodzakelijk om de diensten te verlenen onder ons toezicht of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving. Wij verlenen zo’n Derde Partij dienstverlener enkel met de Persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun specifieke functie te verrichten.

In elk geval zullen zo’n Derde Partij dienstverleners verplicht worden om jouw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor, directe of indirecte, schade resulterend uit het misbruik van jouw Persoonsgegevens door zo’n Derde Partij dienstverleners.

4. Wat zijn mijn rechten als een datasubject?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Persoonsgegevens waarborgen, en wij verzekeren elke Gebruiker dat zijn/haar Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt zal worden. Dit betekent dat de Persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden voor bovenstaand expliciet vermeld en wettelijk Doel. Verzekeringen NV verzekert bovendien dat de Persoonsgegevens altijd op een toereikende, relevante en niet-excessieve manier verwerkt zullen worden.

Mijn recht van verzet

Elke gebruiker kan ten alle tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens door Verzekeringen NV, meer bepaald wanneer een verwerking plaatsvindt op grond van gerechtvaardigd belang.

Wij mogen je Persoonsgegevens enkel voor direct marketing doeleinden aanwenden indien jij hiertoe expliciet jouw toestemming hebt gegeven. Indien je hiertoe in het verleden hebt toegestemd, en je niet langer suggesties en/of direct marketing wil ontvangen via mail, dan kan je je ten alle tijde uitschrijven.

Mijn recht op informatie

Indien je vragen of suggesties hebt omtrent de verwerking van jouw Persoonsgegevens, en je kan jouw identiteit bewijzen, dan heb je het recht om ons om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen jou dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens. Je kan gegevens raadplegen in je Account of hiervoor een aanvraag indienen via de helpdesk.

Mijn recht van verbetering of verwijdering

Je hebt het recht kosteloos jouw Persoonsgegevens te laten verbeteren, verwijderen of onjuistheden aan te passen, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden. Je hebt het recht om de verwijdering te verzoeken van onjuiste gegevens of gegevens die niet terzake dienend zijn. We kunnen enkel gegevens verwijderen in zoverre we niet verplicht worden ze bij te houden (bv om fraude aan te tonen, zie eerder).

De Gebruiker heeft het kosteloos recht om zijn/haar Persoonsgegevens te verwijderen zonder onredelijke vertraging. De verwijdering is hoofdzakelijk gerelateerd aan zichtbaarheid, waardoor het mogelijk is dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk nog bewaard blijven. Echter zal Verzekeringen NV alle redelijke maatregelen nemen om al jouw Persoonsgegevens zoveel en zo volledig mogelijk te verwijderen.

De Gebruiker kan ten alle tijde zijn/haar Accountinformatie wijzigen via de instellingen op zijn/haar Account.

Indien de Gebruiker vragen heeft omtrent dit Privacybeleid, of indien de Gebruiker bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zal dit mogelijk zijn via een schriftelijk verzoek gericht aan Verzekeringen NV via onze helpdesk.

5. Jouw toestemming

Door gebruik te maken van onze diensten en het aanvragen van verzekeringsvoorstellen, geef je Verzekeringen NV uitdrukkelijk de toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Met het oog op een vlot beheer van je aanvraag, en enkel daartoe, geef je ook je toestemming dat je gegevens aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee Verzekeringen NV samenwerkt zullen meegedeeld worden met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsvoorstel.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, kunnen bijkomende inlichtingen hieromtrent verkregen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien onze privacy standpunten in de toekomst wijzigen, zullen wij dit steeds kenbaar maken via deze pagina’s. Je zal dus ten allen tijde op de hoogte blijven over de informatie die we verzamelen, hoe we ze gebruiken en in welke omstandigheden deze gegevens aan derden kunnen verspreid worden. Ondanks een mogelijke wijziging aan de privacy politiek van Verzekeringen NV, zullen wij gegevens die we reeds ter onzer beschikking hadden vóór deze wijziging, nooit op een andere manier gebruiken dan aangegeven op het moment van ingave van deze gegevens.

Wijzigingen aan onze privacy politiek gaan in vanaf het ogenblik dat ze op deze pagina’s gepubliceerd worden. Door verder gebruik te maken van de diensten op onze site stem je in met de doorgevoerde wijzigingen.

6. Beveiliging van je gegevens

Verzekeringen NV zal de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking van Persoonsgegevens of het onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking of gebruik van Persoonsgegevens.

Ingeval en ingevolge van de ontdekking of kennisgeving van een inbreuk op de veiligheid van de Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegd persoon hiertoe, is Verzekeringen NV wettelijk verplicht om de Gebruiker hiervan kennis te geven indien de inbreuk vermoedelijk jouw privacy schendt.

Je kan zelf ook actief bijdragen aan de beveiliging van je gegevens door een verantwoord wachtwoord te kiezen.

7. Bijhouden en verwijderen van Data

Wij mogen jouw gegevens en gegevens omtrent jouw gebruik van de Applicatie, inclusief Persoonsgegevens, bewaren zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is om jou de Diensten te verlenen, en voor het Doel zoals omschreven in dit Privacybeleid. Nadien zullen de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderd of geanonimiseerd worden.

Indien je een Account registreert of een berekening maakt, houden wij jouw Persoonsgegevens bij, zelfs indien je tijdelijk stopt met gebruik te maken van jouw Account, tot op het moment dat je jouw Account definitief verwijdert. Totdat je jouw Account verwijdert, mogen wij jouw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

8. Aansprakelijkheid

Alle informatie met betrekking tot de aansprakelijkheid van Verzekeringen NV en de rechten die Verzekeringen NV zich voorbehoudt ten aanzien van de gebruikers van haar Internetdiensten, vind je onder de rubriek “Algemene voorwaarden“.

9. Derde partij websites of applicaties

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Applicatie of het Account toegang kan verkrijgen tot bepaalde inhoud of diensten geleverd door Derde Partijen. In dat geval kan een afzonderlijk privacybeleid van zo’n Derde Partij van toepassing zijn. Verzekeringen NV is niet verantwoordelijk voor een privacybeleid van Derde Partijen, noch voor de naleving ervan.

10. Updates of wijzigingen aan ons Privacybeleid

Desgevallend kan dit Privacybeleid worden gewijzigd of geactualiseerd om Verzekeringen NV toe te laten jouw eerder verzamelde Persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal de Gebruiker hierover worden ingelicht via een waarschuwing op onze Applicatie dat het Privacybeleid werd aangepast. De Gebruiker zal bij een nieuwe berekening of registratie gevraagd worden zich hiermee akkoord te verklaren.

11. Bijkomende informatie

Voor alle vragen, opmerkingen of commentaar over onze privacy politiek of de beveiliging van je gegevens, kan je ons contacteren via hello@sure.be.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Verzekeringen NV

Leuvensesteenweg 643, bus 14

1930 Zaventem

Contacteer ons